Przygotowanie do badania MR

Najdoskonalsza i najdokładniejsza technika obrazowania mózgowia 

Badanie rezonansu magnetycznego głowy pozwala na ocenę tkanki mózgowej z uwidocznieniem istoty białej i szarej korowej oraz struktur głębokich, układu komorowego, wewnątrzczaszkowych odcinków nerwów czaszkowych.

Ze względu na brak artefaktów pochodzenia kostnego, typowych dla tomografii komputerowej głowy, badanie MR jest główną metodą oceny struktur tylnej jamy czaszki, ze szczególnym uwzględnieniem mostu i rdzenia przedłużonego.

Obok parenchymy mózgowej w badaniu rezonansu magnetycznego uwidoczniony zostaje układ naczyniowy, w szczególności duże naczynia wewnątrzczaszkowe tętnicze i żylne. Naczynia krwionośne widoczne są na tle tkanki mózgowej, co umożliwia ocenę ich wzajemnych relacji i wykrycie np. konfliktu nerwowo-naczyniowego.

Wskazania do badania MR obejmują w zasadzie pełne spektrum zmian chorobowych OUN.

Jako badanie wolne od ujemnych skutków biologicznych związanych z promieniowaniem X, stanowi doskonałą metodę kontroli pooperacyjnej i długofalowego monitorowania leczenia.

Wskazania:

 • wady rozwojowe OUN
 • zmiany nowotworowe i guzy mózgu, rdzenia kręgowego i kanału kręgowego
 • choroby demielinizacyjne (np. diagnostyka stwardnienia rozsianego – SM)
 • diagnostyka zmian niedokrwiennych mózgu i rdzenia kręgowego
 • choroby zwyrodnieniowe i degeneracyjne (np. w choroba Alzheimera)
 • schorzenia zapalne OUN: wirusowe, bakteryjne, grzybicze i pasożytnicze
 • anomalie i wady naczyń mózgowych – tętniaki, malformacje naczyniowe – (angio-MR)
 • niejednoznaczny obraz TK
 • obrazowanie oczodołów i struktur wewnątrzoczodołowych

Badanie MR przysadki mózgowej wykonuje się w płaszczyźnie czołowej, stosując możliwie jak najcieńsze warstwy, w celu uwidocznienia zmian ogniskowych w jej obrębie, takich jak mikrogruczolaki oraz wzajemnych relacji z tętnicami szyjnymi wewnętrznymi i zatokami jamistymi. Ponadto pokazuje zmiany w okolicy nadsiodłowej, z oceną ew. ucisku na skrzyżowanie nerwów wzrokowych. Podanie środka kontrastowego pozwala na uwidocznienie granicy guza oraz jego stosunku do tętnic szyjnych wewnętrznych, zatoki jamistej i skrzyżowania  wzrokowego – jest to szczególnie istotne przed planowanym zabiegiem neurochirurgicznym.

Wskazania:

 • podejrzenie gruczolaka przysadki mózgowej – zaburzenia hormonalne lub objaw masy
 • podejrzenie guza pierwotnego okolicy wewnątrzsiodłowej
 • podejrzenie guza pierwotnego okolicy okołosiodłowej
 • poszukiwanie procesów przerzutowych
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …
Rezonans magnetyczny wykonuje się w przypadku podejrzenia zmian patologicznych w obrębie oczodołów. Szczególną grupę wskazań stanowią guzy oczodołów oraz określenie ich zakresu i lokalizacji. Badanie to wykonuje się również w celu oceny mięśni gałkoruchowych i w diagnostyce różnicowej obrzęku tarczy nerwu wzrokowego. W trakcie badania niekiedy konieczne bywa podanie środków kontrastowych w celu określenia charakteru i intensywności wzmocnienia kontrastowego.

Umożliwia uwidocznienie wszystkich głównych elementów kręgosłupa, w tym trzonów i łuków kręgów, krążków międzykręgowych oraz zawartości kanału kręgowego.

Rezonans magnetyczny jest jedyną metodą, pozwalającą na bezpośrednie uwidocznienie rdzenia kręgowego. Jest to badanie z wyboru, w przypadku podejrzenia procesu rozrostowego wewnątrzkanałowego, zarówno zewnątrz-, jak i wewnątrzrdzeniowego.

Pozwala ono na określenie stopnia ucisku na struktury wewnątrzkanałowe oraz stanowi podstawę kwalifikacji do leczenia operacyjnego.

Można je wykonywać również jako kontrolę po leczeniu operacyjnym, w celu oceny jego skuteczności i ustalenia dalszego rokowania.

MR jest najdokładniejszym badaniem w przypadkach choroby zwyrodnieniowej krążków międzykręgowych, uwidaczniającym zmiany wczesne, niewidoczne w innych technikach obrazowych. MR jest metodą z wyboru przy kwalifikacji chorych do zabiegu operacyjnego z powodu zmian zwyrodnieniowych (tzw. dyskopatii) oraz w monitorowaniu i ocenie skuteczności leczenia operacyjnego.

Do głównych wskazań do wykonywania badania MR kręgosłupa należy także ocena zmian pooperacyjnych, zarówno w przypadku procesu nowotworowego pod kątem doszczętności zabiegu i wykrycia wznowy, jak i w operacyjnym leczeniu dyskopatii, w celu różnicowania pomiędzy zmianami bliznowatymi i włóknistymi, spowodowanymi przez zabieg operacyjny, a wypukliną nawrotową krążka międzykręgowego.

Rezonans magnetyczny może być również przydatny w rozpoznawaniu zmian naczyniowych – malformacji naczyniowej, zarówno w trzonach kręgów jak i w kanale kręgowym i w rdzeniu kręgowym. podejrzenie malformacji naczyniowej wewnątrzkanałowej stanowi wskazanie do uzupełnienia diagnostyki o konwencjonalną angiografię.

Wskazania:

 • zmiany pourazowe i pooperacyjne
 • nacieki lub przerzuty nowotworowe
 • choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa
 • ocena patologii krążka międzykręgowego i przylegających do niego powierzchni trzonów kręgów
 • malformacje naczyniowe

wady rozwojowe

Rezonans magnetyczny jest doskonałą metodą badania stawów, zarówno dużych takich jak staw kolanowy, ramienny, biodrowy, czy skokowy, jak również w ocenie małych stawów: nadgarstka, śródręcza i śródstopia. Badanie pozwala na bezpośrednią, nieinwazyjną ocenę aparatu więzadłowego i ścięgien, łąkotek w stawach kolanowych, obrąbka stawowego w stawie ramiennym, chrząstki stawowej, obecności płynu w jamie stawu. Badanie MR umożliwia dokładną ocenę uszkodzenia kości, nie tylko złamania i ewentualnego przemieszczenia odłamów kostnych, ale również stłuczenia i obrzęku wewnątrz struktur kostnych, a także przeciążeniowych złamań podchrzęstnych niewidocznych w badaniach rentgenowskich.

Rezonans magnetyczny jest przydatny w wykrywaniu i ocenie stopnia zaawansowania zmian nowotworowych kości i tkanek miękkich. pozwala na określenie stopnia złośliwości guza, rozległości nacieku, zarówno w mięśniach jak i w kościach.

Badanie MR można wykonywać także w celu oceny zmian pourazowych i przeciążeniowych w mięśniach. Może pokazać zmiany zapalne, zbiorniki płynu, uszkodzenia ścięgien, o charakterze ostrym, jak i przewlekłe procesy zapalne.

Wskazania:

 • nowotwory łagodne i złośliwe kości
 • ocena nacieków czy przerzutów nowotworowych do kości i stawów
 • zmiany pourazowe w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
 • przewlekłe i nietypowe stany zapalne kości i stawów
 • anomalie rozwojowe
 • choroba zwyrodnieniowa dużych stawów w przypadku niejednoznacznego obrazu klinicznego i radiologicznego
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Za pomocą rezonansu magnetycznego można ocenić wątrobę, trzustkę, śledzionę i nerki. Możliwe jest uwidocznienie dróg żółciowych i pęcherzyka żółciowego bez stosowania środka kontrastowego, podobnie do cholangiografii konwencjonalnej – metoda ta zwana jest cholangiopankreatografią MR (MRCP). Podobna technika umożliwia uwidocznienie dróg moczowych z uzyskaniem obrazów zbliżonych do konwencjonalnej urografii.

Badanie jamy brzusznej za pomocą rezonansu magnetycznego powinno być wykonywane w przypadkach niejednoznacznego obrazu w tomografii komputerowej, a także w przypadkach, gdy wykonanie badania tomograficznego jest niewskazane, np. u pacjentów, którzy otrzymali duże dawki promieniowania jonizującego.

Wskazania:

 • rozsiane, ogniskowe zmiany w wątrobie i innych narządach miąższowych
 • procesy rozrostowe pierwotne i wtórne
 • nerka po transplantacji
 • kamica dróg żółciowych
 • choroba Leśniowskiego-Crohna, po doustnym podaniu roztworu laktulozy

Niewątpliwą zaletą rezonansu magnetycznego jest możliwość nieinwazyjnego obrazowania dróg żółciowych i przewodu trzustkowego za pomocą cholangiopankreatografii MR (MRCP), bez konieczności podawania środka kontrastowego. MRCP jest najlepszą nieinwazyjną metodą wykrywania kamicy przewodowej, wykazuje bardzo wysoką skuteczność diagnostyczną w ocenie przeszkody w odpływie żółci o różnej etiologii, zmian torbielowatych dróg żółciowych, czy anomalii rozwojowych bańki trzustkowo-dwunastnicznej.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Rezonans magnetyczny twarzoczaszki wykonuje się standardowo w przypadkach zmian nowotworowych łagodnych i złośliwych twarzoczaszki. Dzięki uzyskanym obrazom można określić lokalizację, zasięg, zakres naciekania na sąsiednie struktury i charakter wzmocnienia kontrastowego. Pozwala to na dokładną kwalifikację do leczenia i lepsze zaplanowanie zabiegów operacyjnych w tej okolicy.
W trakcie badania niekiedy konieczne bywa podanie środków kontrastowych  w celu określenia charakteru i intensywności wzmocnienia kontrastowego.

Badanie rezonansu magnatycznego szyi stanowi cenne uzupełnienie diagnostyki laryngologicznej. W badaniu tym można uwidocznić zarówno struktury naczyniowe, jak i tkanki miękkie. Badanie to jest wykonywane jako uzupełnienie diagnostyki USG i tomografii komputerowejlub jako komplementarne dla obu tych metod. W porównaniu z USG lepiej można uwidocznić niektóre struktury miąższowe i zasięg ewentualnych zmian patologicznych. W trakcie badania niekiedy konieczne bywa podanie środków kontrastowych w celu określenia charakteru i intensywności wzmocnienia kontrastowego.

Szczególnie cenne bywa badanie rezonansu magnetycznego ślinianek, w którym z dużą dokładnością można ocenić nowotwory łagodne i złośliwe ślinianek oraz rozległość procesu i naciekanie struktur sąsiednich. Na podstawie badanie MR można w większą dokładnością zaplanować zabieg chirurgiczny i zakres resekcji. Badanie to wykonuje się również w ocenie pooperacyjnej – poszukiwaniu wznowy miejscowej i przerzutów.
Innymi wskazaniami do badania rezonansu magnetycznego ślinianek są choroby autoimmunologiczne, takie jak zespół Sjögrena.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur …

Zastosowanie specjalnych technik umożliwia uwidocznienie obrazu przepływającej krwi w naczyniach tętniczych i żylnych. Techniki te są wykorzystywane do badania tętnic szyjnych domózgowych oraz w ocenie naczyń tętniczych lub żylnych wewnątrzczaszkowych.

Tętnice domózgowe oceniane są przede wszystkim pod kątem drożności, w celu określenia stopnia zwężenia światła.

Do oceny naczyń wewnątrzczaszkowych nie stosuje się środków kontrastowych. Rezonans magnetyczny pozwala na uwidocznienie tętniaków, malformacji tętniczo-żylnych i naczyniaków żylnych. Stosowany jest także przy ocenie anomalii rozwojowych układu naczyniowego oraz do określenia stopnia zwężenia światła naczynia.

Badania naczyniowe MR z podaniem i.v.śr. kontrastowego

Większe możliwości nowoczesnych aparatów rezonansu magnetycznego pozwoliły na zastosowanie w badaniach klinicznych metody kontrastowej  angiografii MR. Jest to technika wykorzystująca pierwszy przepływ kontrastu w naczyniach tętniczych. Wykorzystywana jest głównie do badania tętnic płucnych, aorty brzusznej i pnia trzewnego oraz tętnic nerkowych. Wszystkie te badania wykonywane są na wstrzymanym oddechu, a czas ich trwania nie przekracza 30 s. Kontrastowa metoda badania naczyń znalazła zastosowanie również przy ocenie przepływu w tętnicach obwodowych, przede wszystkim kończyn dolnych.

Badanie MR prostaty i badanie MR narządu rodnego

Rezonans magnetyczny ze względu na wysoką rozdzielczość przestrzenną i kontrastową, oraz możliwość obrazowania wielopłaszczyznowego coraz częściej jest wykorzystywany w badaniach gruczołu krokowego u mężczyzn oraz szyjki i trzonu macicy u kobiet, zwłaszcza w przypadkach podejrzenia raka tych narządów. Szczególnie jest on przydatny w wykrywaniu zmian wczesnych oraz w ocenie stopnia zaawansowania w ramach kwalifikacji do leczenia.

Ponadto metoda ta jest pomocna w ocenie zmian jajowodów i jajników do zróżnicowania pomiędzy zmianami torbielowatymi a nowotworami oraz w wykrywaniu endometriozy.